| | | |

Хяналтын улсын байцаагчийн үйлдэх баримт бичгийн загвар

Баримт бичгийн загварын нэр

Татах холбоос

1

Загвар-1. Хяналт шалгалтын удирдамж

Татах

2

Загвар-2. Хяналт шалгалтын хугацаа, бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулсан тухай тэмдэглэл

Татах

3

Загвар-3. Мэдэгдэх хуудас

Татах

4

Загвар-4. Шалгалтын тэмдэглэл

Татах

5

Загвар-5. Хяналт шалгалтын танилцуулга

Татах

6

Загвар-6. Хяналт шалгалтын танилцуулгыг удирдах албан тушаалтанд танилцуулсан хуудас

Татах

7

Загвар-7. Үйл ажиллагааг бүхэлд нь буюу хэсэгчлэн түр зогсоох...акт

Татах

8

Загвар-8. Улсын байцаагчийн албан шаардлага

Татах

9

Загвар-9. Улсын байцаагчийн акт

Татах

10

Загвар-10. Улсын байцаагчийн дүгнэлт

Татах

11

Загвар-11. Салбарын улсын ерөнхий байцаагчийн шийдвэр

Татах

12

Загвар-12. Улсын (ахлах) байцаагчийн шийдвэр

Татах

13

Загвар-13. Салбарын улсын ерөнхий байцаагчийн албан даалгавар

Татах

14

Загвар-14. Лац, ломбо тавьсан тухай тэмдэглэл

Татах

15

Загвар-15. Лац, ломбо хөндсөн тухай тэмдэглэл

Татах

16

Загвар-16. Улсын (ахлах) байцаагчийн зөвлөмж

Татах

Бусадтай хуваалцах