| | | |
Мэдээ

Хяналт шалгалтын удирдамж

Удирдамжийн нэр

Татах холбоос

1

Удирдамж 05-00-00-001-01

Татах

2

Удирдамж 05-00-00-001-02

Татах

3

Удирдамж 05-00-00-001-03

Татах

Холбоотой хууль тогтоомж

Холбоос

1

Төрийн хяналт шалгалтын тухай хууль

https://legalinfo.mn/mn/detail/500

Бусадтай хуваалцах