| | | |

Зорилго, чиг үүрэг

Салбарын хяналтын газар дараахь чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ. Үүнд:

 • Соёлын салбарын эрсдэлд суурилсан хяналт шалгалтын бодлогыг тодорхойлох, үйл ажиллагааны стратегийг боловсруулах, зорилго, зорилтуудыг хэрэгжүүлэх, хяналт шалгалтыг нэгдсэн удирдлага зохион байгуулалтаар хангах;

 • Салбарын хяналт шалгалтын объектыг эрсдэлийн ангилалд хамруулах шалгуур, үзүүлэлтүүдийг тогтоох, эрсдэлийн үнэлгээ, ангилалд үндэслэн хяналт шалгалтыг төлөвлөх, хяналт шалгалтанд хамрагдах объектыг олон нийтэд зарлах, нэгдсэн удирдамж боловсруулан батлах, бусад салбарын хяналт шалгалттай уялдуулах, мэргэжил, арга зүйн зохицуулалт хийх ажлыг зохион байгуулах, хэрэгжилтийг хангуулах, тайлагнах;

 • Салбарын хууль тогтоомж, норматив баримт бичиг, техникийн зохицуулалт, стандартын биелэлтэд хяналт тавих үйл ажиллагааг хуульд заасан объектын эрсдэлийн ангилал, хяналт шалгалтын ангиллын хүрээнд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах, хэрэгжилтийг хангуулах, зохицуулах, хяналтын хуудсаар үнэлгээ хийж үнэлэлт дүгнэлт өгөх, мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангах;

 • хууль тогтоомж, норматив баримт бичиг, техникийн зохицуулалт, стандартын хэрэгжилтийн байдлыг судлан нэгтгэж, боловсронгуй болгох саналыг удирдлагуудад танилцуулах, шийдвэрлүүлэх, мэдээ мэдээллээр хангах;

 • хяналт шалгалт явуулахтай холбогдсон дүрэм, журам, заавар, аргачлал, хяналтын хуудсыг боловсруулах, батлуулах, шинэчлэх, боловсронгуй болгох, зөвлөмж хүргүүлэх, нэгдсэн удирдлагаар хангах;

 • Зөрчлийн тухай, Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийг хэрэгжүүлэх;

 • Хяналт шалгалтын бүртгэл, мэдээллийн цахим систем, нэгдсэн санг хөтлөх, бүрдүүлэх, баяжилт хийх, гүйцэтгэлийн үр дүнг үнэлэх, гүйцэтгэлд дүн шинжилгээ хийх, эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх, удирдлагуудыг мэдээ мэдээллээр хангах;

 • Салбарын хяналтын бодлого, хэрэгжилтийн талаар Засгийн газар, бусад яам, холбогдох байгууллагыг шаардлагатай мэдээллээр хангах;

 • Гадаад улстай хамтарсан археологи, палеонтлогийн судалгааны төсөлд олгосон зөвшөөрлийн нөхцөл, ажлын гүйцэтгэлийн чанарт салбарын хууль тогтоомж, норм нормативын баримт бичгийн хэрэгжилтийг хангуулах;

 • Түүх, соёлын хөдлөх дурсгалт зүйлийн улсын тооллогын үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийх, комиссын тайланд дүгнэлт гаргах; 

 • Соёлын биет өвийг зөөж тээвэрлэх, гадаадад үзэсгэлэн гаргах үйл ажиллагаанд хууль тогтоомж, захиргааны хэм хэмжээний акт, техникийн зохицуулалт, норм, нормативын баримт бичгийн хэрэгжилт, чанар аюулгүй байдлыг хангуулах;

 • Хяналт шалгалт хэрэгжүүлэх орон нутаг дахь анхан шатны нэгж, улсын /ахлах/ байцаагчдыг мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангах;

 • Улсын /ахлах/ байцаагчийн эрх олгох асуудлыг шийдвэрлүүлэх, хяналтын улсын байцаагчдыг давтан сургах, мэргэшүүлэх, тэдний ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах ажлыг бусад нэгжүүдтэй хамтран зохион байгуулах;

 • Хүн, хуулийн этгээдээс ирүүлсэн салбарын хяналт шалгалттай холбоотой гомдлыг шалган шийдвэрлэх, салбарын хууль тогтоомжийн хэрэгжилттэй холбоотой гомдол, хүсэлт, асуудлын шалтгаан, нөхцөлийг судлан шалгаж, мэргэжлийн дүгнэлт өгөх, шийдвэр гаргуулах ажлыг зохион байгуулах;

 • Төрийн хяналт шалгалтын тухай хууль тогтоомжид заасан бусад чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

САЛБАРЫН ХЯНАЛТЫН УЛСЫН /АХЛАХ/ БАЙЦААГЧДЫН МЭДЭЭЛЭЛ

Соёлын яам

Албан тушаал

Овог, нэр

Холбоо барих

Цахим шуудангийн хаяг

1

Салбарын улсын ерөнхий байцаагч

Дугаржав Ренчиндорж

/51/-265630

renchindorj@moc.gov.mn

2

Соёлын хяналтын улсын ахлах байцаагч

Доржпалам Отгонбаяр

-

otgonbayar@moc.gov.mn

3

Соёлын хяналтын улсын ахлах байцаагч

Бямбасүрэн Оюунзул

-

oyunzul@moc.gov.mn

4

Соёлын хяналтын  улсын ахлах байцаагч

Сэрээтэр Урантөгс

-

urantugs@moc.gov.mn

5

Улсын ахлах байцаагч /зөрчлийн бүртгэл/

Чагнаадорж Гантуяа

-

gantuya@moc.gov.mn

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агегтлаг-Соёл, урлагийн газар

6

Соёлын хяналтын улсын ахлах байцаагч

Намчин Мөнхзул

 

/51/-264942

Munkhzuln@culture.gov.mn

 

7

Соёлын хяналтын улсын байцаагч

Жаргалсайхан Ууганцэцэг

 

 /51/-264944

jagaa.uka2017@gmail.com

 

8

Соёлын хяналтын улсын  байцаагч

Сэрээжав Мандахтуяа

 

/51/-264944

mandakhtuya@culture.gov.mn

 

Нийслэлийн Соёл, урлагийн газар

9

Соёлын хяналтын улсын ахлах байцаагч

Энхтайван Цэнд-Аюуш

 

/11/-321529

enkhtaivantsendayush@gmail.com

 

10

Соёлын хяналтын улсын  байцаагч

Цэцгээ
Гэрэлмаа

 

/11/-321529

gerelmaagema2017@gmail.com

 

Архангай аймгийн Соёл, урлагийн газар

11

Соёлын хяналтын  улсын ахлах байцаагч

Наранчимэг Сэр-Од

70333660

serod288@gmail.com

12

Соёлын хяналтын  улсын байцаагч

Шагдарсүрэн Гомбосүрэн

70333660

culturegombosuren@gmail.com

Баян-Өлгий аймгийн Соёл, урлагийн газар

13

Соёлын хяналтын  улсын ахлах байцаагч

Казбек Бекжан

70422289

kbekjan@yahoo.com

14

Соёлын хяналтын  улсын  байцаагч

Алданыш Айжан

-

aijanaldanish7@gmail.com

Баянхонгор аймгийн Соёл, урлагийн газар

15

Соёлын хяналтын  улсын  байцаагч

Ганболд Бүжинлхам

 

Baynkhongorsoyol@gmail.com

 

Булган  аймгийн Соёл, урлагийн газар

16

Соёлын хяналтын  улсын ахлах байцаагч

Ганбаатар Алдармөнх

 

aldarmunkh@gmail.com

17

Соёлын хяналтын  улсын  байцаагч

Дашзэвэг Баасанжав

 

Baasanjav@bu.moc.gov.mn

 

Говь-Алтай  аймгийн Соёл, урлагийн газар

18

Соёлын хяналтын  улсын  байцаагч

Даваацогт Зазадмаа

 

dzazadmaa@gmail.com

 

Говьсүмбэр  аймгийн Соёл, урлагийн газар

19

Соёлын хяналтын  улсын ахлах байцаагч

Баатар Энхтөр

 

Enkhturbaatar@gmail.com

 

20

Соёлын хяналтын  улсын  байцаагч

Батдэлгэр Гарамсан 

 

garmaa0516@gmail.com

 

Дархан-Уул аймгийн Соёл, урлагийн газар

21

Соёлын хяналтын  улсын ахлах байцаагч

Хорлоонов Соёл-Эрдэнэ

 

soyolerdene@gmail.com

 

22

Соёлын хяналтын  улсын  байцаагч

Ганболд Энхбаяр

 

enxbayar.1983@gmail.com

Дорноговь аймгийн Соёл, урлагийн газар

23

Соёлын хяналтын  улсын  ахлах байцаагч

Улаанхүү Ганбаатар

 

u.ganbaatar0599@gmail.com

 

24

Соёлын хяналтын  улсын  байцаагч

Энхбат Номинчулуун

 

 

nominchuluun0215@gmail.com

 

Дорнод аймгийн Соёл, урлагийн газар

25

Соёлын хяналтын  улсын ахлах байцаагч

Барааш

Мангалжав

 

mangaljav9901@gmail.com

26

Соёлын хяналтын  улсын  байцаагч

Баасанжав Ганзориг

-

ganzorig@dd.moc.gov.mn

Дундговь аймгийн Соёл, урлагийн газар

27

Соёлын хяналтын  улсын ахлах байцаагч

Ханддорж Цогзолмаа

 

 

htsogmaa@gmail.com

 

28

Соёлын хяналтын  улсын  байцаагч

Бүдбал Шинэбаяр

 

 

bambar8866@gmail.com

 

Завхан  аймгийн Соёл, урлагийн газар

29

Соёлын хяналтын  улсын  байцаагч

Энхээ Пагмаа

 

 

Pagmaasoyol99@gmail.com

 

Орхон  аймгийн Соёл, урлагийн газар

30

Соёлын хяналтын  улсын ахлах байцаагч

Аюуш Уранчимэг

 

 

uranchimeg@or.moc.gov.mn

 

31

Соёлын хяналтын  улсын  байцаагч

Дүгэржанцан Бэхбилэг

 

 

dbehbileg.ab@gmail.com

 

Өвөрхангай аймгийн Соёл, урлагийн газар

32

Соёлын хяналтын  улсын  байцаагч

Амгалан Мөнх-Эрдэнэ

-

muugii_m11@yahoo.com

Өмнөговь аймгийн Соёл, урлагийн газар

33

Соёлын хяналтын  улсын ахлах байцаагч

Тавхайхүү
Мөнгөнтуул

 

70537477

munguntuul555@gmail.com.com

 

34

Соёлын хяналтын  улсын  байцаагч

Ойдовдорж Уламцэцэг

70537477

o.ulamtsetseg@gmail.com

Сүхбаатар аймгийн Соёл, урлагийн газар

35

Соёлын хяналтын  улсын ахлах байцаагч

Бадарчин
Золхүү

 

70513737

b.zolkhuu@gmail.com

 

Сэлэнгэ аймгийн Соёл, урлагийн газар

36

Соёлын хяналтын  улсын ахлах байцаагч

Санжжав Баасанжаргал

 

 

SBaasanjargal.9@gmail.com

 

37

Соёлын хяналтын  улсын  байцаагч

Сүвьдээ
Хишгээ

 

 

suvideehishgee@gmail.com

 

Төв аймгийн Соёл, урлагийн газар

38

Соёлын хяналтын  улсын ахлах байцаагч

Батсуурь Тунгалаг

 

70272944

batsuuritungalaga@gmail.com

 

39

Соёлын хяналтын  улсын  байцаагч

Батмөнх Цэцэгбадам

 

70272944

btseegii0919@gmail.com

 

Увс аймгийн Соёл, урлагийн газар

40

Соёлын хяналтын  улсын ахлах байцаагч

Туулайн Оюунцэцэг

 

 

oyuntsetseg@edu.uv.gov.mn

 

41

Соёлын хяналтын  улсын  байцаагч

Гансүх Урандөл

 

 

dul.soyol6@gmail.com

 

Ховд аймгийн Соёл, урлагийн газар

42

Соёлын хяналтын  улсын ахлах байцаагч

Мухраа

Пүрэвхүү

70432508

m.puujee1975@gmail.com

 

43

Соёлын хяналтын  улсын  байцаагч

Батсуурь Ариунзаяа

 

 

ariunzayabatsuuri@gmail.com

 

Хөвсгөл аймгийн Соёл, урлагийн газар

44

Соёлын хяналтын  улсын ахлах байцаагч

Лочиндэмбэрэл Батцэцэг

 

battsetseg@khs.moc.gov.mn

 

45

Соёлын хяналтын  улсын  байцаагч

Болдбаатар Базаррагчаа

-

baji.bazar@gmail.com

 

Хэнтий аймгийн Соёл, урлагийн газар

46

Соёлын хяналтын  улсын  байцаагч

Дашдорж Баатарцогт

 

 

baatartsogt1969@gmail.com

 

Бусадтай хуваалцах