| | | |

Хяналтын хуудас

Соёлын салбарын хяналт нь хяналт шалгалтыг хэрэгжүүлж ажиллахдаа эрсдэлийн удирдлагын стратегийг баримтлан, соёл, урлагийн байгууллагууд, хуулийн этгээдийн үйл ажиллагаанд хяналтын хуудасны хүрээнд хяналт тавин ажилладаг.

Хяналтын хуудас нь хяналт шалгалтын байгууллага, улсын байцаагчийн үйл ажиллагааг нээлттэй, ил тод байлгах зорилготойгоос гадна хяналтын хуудсаар дамжуулж хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартыг аж ахуйн нэгж, байгууллагад сурталчлах, хяналтын хуудсыг хяналт шалгалт хийхээс өмнө соёл, урлагийн байгууллага, бизнес эрхлэгчдэд урьдчилан хүргэснээр дотооддоо зөрчлөө илрүүлж засах боломжийг бүрдүүлдэг. Энэ бүхэн нь үйлдвэрлэл үйлчилгээний төрлөөс шалтгаалан хүний амь нас, эрүүл мэнд, соёлын өвийн аюулгүй байдалд үзүүлж буй сөрөг нөлөөллийг бууруулах, тэдний үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх ач холбогдолтой юм.

Хяналтын хуудсын нэр

Татах холбоос

1

5.1.1. Музейн үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас 2023

Татах

2

5.1.2.Түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалын хадгалалт хамгаалалтыг шалгах хяналтын хуудас 2023

Татах

3

5.2.1.Номын сангийн үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас 2023

Татах

4

5.2.2.Их, дээд сургуулийн номын сангийн үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас 2023

Татах

5

5.2.3.ЕБС-ийн номын сангийн үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас

Татах

6

5.4.1.Кино театрыг шалгах хяналтын хуудас 2023

Татах

7

5.4.2.Эвент танхимын үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас 2023

Татах

8

5.4.3.Караокены үйл ажиллагаа шалгах хяналтын хуудас 2023

Татах

Бусадтай хуваалцах