ЖУРМЫН ТӨСЛҮҮДЭД САНАЛАА ИРҮҮЛНЭ ҮҮ

Музейн тухай хуулийн 12.1-т заасан “Сан хөмрөгийн зөвлөлийн үлгэрчилсэн журам”, 5.7-д заасан “Музейн олон нийтийн зөвлөлийн үлгэрчилсэн зөвлөлийн үлгэрчилсэн дүрэм”-ийн төслийг боловсруулж байна.

Иймд журмын төсөлд саналаа ирүүлж, хамтран ажиллана уу.

Соёлын яам, Соёлын өвийн газар

Холбоо барих утасны дугаар: 265617

МУЗЕЙН САН ХӨМРӨГТ ҮЗМЭР ОРУУЛАХ, ГАРГАХ ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ДҮРЭМ

МУЗЕЙД ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ АРГАЧЛАЛ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ ЭТГЭЭДЭД ТАВИХ ШАЛГУУР