Дэлхийн өвийн хорооны 44 дүгээр чуулган хуралдаж байна

Дэлхийн байгалийн болон соёлын өвийг хамгаалах тухай ЮНЕСКО-ийн 1972 оны конвенцын Дэлхийн өвийн хорооны 44 дүгээр ээлжит чуулган 2021 оны 7 дугаар сарын 16-31-ний өдрүүдэд цахимаар хуралдаж байна.

Чуулганыг Фужоу хотоос Боловсролын дэд сайд бөгөөд БНХАУ-ын ЮНЕСКО-ийн Үндэсний комиссын дарга, Дэлхийн өвийн хорооны 44 дүгээр чуулганы дарга Эрхэмсэг ноён Тянь Шюэжун даргалж байна.

Дэлхийн өвийн хороо нь конвенцод оролцогч улсуудын Ерөнхий ассамблейгаас сонгогдсон Дэлхийн байгалийн болон соёлын өвийг хамгаалах тухай 1972 оны конвенцод оролцогч 21 улсын төлөөллөөс бүрддэг.

Хороо нь чуулганаараа оролцогч улсуудаас нэр дэвшүүлсэн өвийг үндэслэн конвенцын хүрээнд хамгаалах шаардлагатай дэлхий нийтийн хосгүй гайхамшигт үнэ цэн бүхий байгалийн болон соёлын өвийг тодорхойлж, тэдгээр өвийг Дэлхийн өвийн жагсаалтад бүртгэх, хасах, Дэлхийн өвийн жагсаалтад бүртгэсэн өвийн хадгалалтын нөхцөл байдлыг хянан шалгах зэрэг олон асуудлуудыг шийдвэрлэдэг.

Энэхүү чуулганаар Монгол Улсаас Дэлхийн өвийн жагсаалтад 2015 онд бүртгэгдсэн “Бурхан халдун уул, түүнийг хүрээлсэн тахилгат газар нутаг” өвийн менежментийн төлөвлөгөөг авч хэлэлцлэж дараах шийдвэрийг гаргав. Үүнд:

  • Монгол Улсыг тус өвийн газрын хадгалалт хамгаалалтыг хэрэгжүүлэх менежментийн эрх бүхий байгууллагыг байгуулж, өмнөх шийдвэрүүдэд тусгагдсан хүсэлтийг хүлээн авч ажилласныг сайшаав;
  • Монгол Улсаас Дэлхийн өвийн төвд менежментийн төлөвлөгөөний төслийг цаг хугацаанд нь илгээснийг онцлон тэмдэглэж, тус төлөвлөгөөнд Хөшөө дурсгал, дурсгалт газрыг хамгаалах олон улсын зөвлөл (ICOMOS)-өөс өгсөн зөвлөмжийг анхааралдаа авч хэрэгжүүлж ажиллахыг хүсэв;
  • “Бурхан халдун уул, түүнийг хүрээлсэн тахилгат газар нутаг” өвд нөлөөлөх үнэлгээг хийхдээ ойр орчимд хийгдэж байгаа төслийн үр нөлөө OUV буюу хосгүй үнэ цэнд нөлөөлж болзошгүй нөлөөллийн талаар мэдээлэл өгөхийг хүсэв;
  • Тус өвийн газар нутгийн хадгалалт хамгаалалтын нөхцөл байдал болон дээр дурдсан ажлуудын хэрэгжилтийн тайланг менежментийн төлөвлөгөөний эцсийн төслийн хамт Дэлхийн өвийн төвд 2022 онд илгээхийг хүсэв.

ЮНЕСКО-ийн Монголын үндэсний комиссын Ерөнхий нарийн бичгийн дарга С.Уянга Монгол Улсыг төлөөлж чуулганыг зохион байгуулж байгаа БНХАУ болон Дэлхийн өвийн төвд талархал илэрхийлж, Монгол Улсын Засгийн газар бүхий л нөөц бололцоогоо ашиглан тус шийдвэрийг хэрэгжүүлж ажиллахыг мэдэгдлээ.